(forrás: Önadózó 2018/2.)

2018. július 1-jével átalakul a számlákra vonatkozó tételes adatszolgáltatási kötelezettség (összesítő jelentés). Ezen időponttól a kibocsátott számlák, számlával egy tekintet alá eső okiratok adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség azok kibocsátása után az eddigi bevallásban történő adatszolgáltatás helyett elektronikus úton, és igen rövid időn belül lesz teljesítendő. Az adatszolgáltatásra kötelezett számlák köre, és a közlendő adatok köre is kibővül. 

Kibocsátott számlák

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-tv) 257/G. §-ának és a törvény 10. számú mellékletének előírása alapján, a belföldön nyilvántartásba vett adóalany elektronikus módon, számlánkénti adatszolgáltatásra kötelezett. A számla kibocsátója az állami adó-és vámhatóság részére köteles a számla 169.§ szerinti adattartalomról adatot szolgáltatni azon számlák vonatkozásában, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100.000 forintot eléri, vagy meghaladja. 

Az adóalany ezen számlák módosításáról vagy érvénytelenítéséről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást köteles teljesíteni. Szintén elektronikus adatszolgáltatást kell teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100.000 forintot a számlában áthárított adó. 

Befogadott számlák

Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon befogadott számlákról, amelyekben az áthárított adó összege a 100.000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adó-megállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles. 

Számla módosítása

Számla módosítása esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintően is nyilatkozni, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 100.000 forintot. 

Számla érvénytelenítése

Számla érvénytelenítése esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany, amennyiben az érvénytelenített számlában-ideértve a módosított számlát is- áthárított adó összege elérte a 100.000 forintot, abban a bevallásban, amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintően az Áfa-tv. 169 §-a szerinti adatokról, valamint a számlát érvénytelenítő okiratsorszámáról nyilatkozni. 

Adatszolgáltatás/bevallás

A számlakibocsátóként teljesítendő adatszolgáltatás adóértékhatára 1 millió forintról 100.000 forintra csökken. A kötelezően szolgáltatandó adatok köre kibővül, az adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a számlának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak az eddigi néhány adat helyett az Áfa-tv.  szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjed. 

Ezen időponttól az adatszolgáltatás elválik a bevallástól: 

  1. Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatok a számlázó programból azonnal, automatikusan, XML formátumban, interneten keresztül továbbításra kerülnek a NAV részére.
  2. Számlanyomtatvány felhasználásával történő számlázás esetén az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni, úgy, hogy a számla és a számlával egy tekintet alá eső okirat adatait webes felületen kell rögzíteni. Kézi számla esetében az adatszolgáltatási határidő rövidül abban az esetben, ha a számla 500.000 forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Utóbbi esetben az adatszolgáltatás a számlakibocsátást követő napon teljesítendő. 
  3. online pénztárgépek által készített egyszerűsített számlák automatikusan, a NAV adattárházán keresztül kerülnek továbbításra az online számla adatszolgáltatás rendszerébe. 

Regisztráció

A számlázó programmal történő adatszolgáltatás megkezdésének feltétele a gépi interfész használatához szükséges adatoknak az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany állami adó-és vámigazgatósághoz tett bejelentésen alapuló nyilvántartásba vétele. Szükséges az adózó regisztrálása a webes felületen. 

 

Adatszolgáltatás módja

Az adatok továbbítása számlázó programmal történő számlakészítés esetében gépi interfészen keresztül XML üzenetben, web szolgáltatás hívásával, a számlázó program által vezérelve, automatikusan történik. 

Az online adatszolgáltatáshoz szükséges program

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának tervezetében (a rendelet még nem került kihirdetésre, ez várhatóan tavasszal történik meg) a számlázó programmal szembeni követelmények egyik eleme, hogy biztosítani kell a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa – tv. szerinti kötelező adattartalmának az adóhatóság felé, a rendelet mellékleteiben meghatározott adatszerkezetben történő elektronikus továbbítását. Ez alapján a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak kell teljesítenie az adatszolgáltatást. A számlázó programot használó adóalany nem mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól akkor sem, ha az általa használt program külföldi fejlesztésű. 

Az adatszolgáltatásnak emberi beavatkozás nélkül, a számlázó programból automatikusan kell történnie. A tervek szerint a számlázó programnak a kiállított számla adatait kell továbbítania a NAV felé. Főszabály szerint az adatszolgáltatást a kiállításkor azonnal teljesíteni kell.  A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az adatok továbbításra kerültek és a sikeres feldolgozást az állami adó-és vámhatóság rendszere visszaigazolta. 

Számlázó programmal szembeni alapkövetelmény az elektronikus adatszolgáltatásra való alkalmasság

Az adóalany mindaddig használhatja az adatszolgáltatásra nem alkalmas számlázó programját, amig nem kell adatszolgáltatást teljesítenie, vagyis nem állít ki a számlázó programmal egy másik belföldi adóalany részére olyan számlát, amiben az adó összege 100.000 forint vagy azt meghaladó összeg.  Fontos, hogy azok az adóalanyok, akik ezután döntenek arról, hogy számlázó programot vásárolnak, a program beszerzésekor vegyék figyelembe, hogy az alkalmas-e a számla adatairól teljesítendő online adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatási kötelezettség független a számla fizikai létrehozásának helyétől.  Az adatszolgáltatási kötelezettség valamennyi belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra kiterjed, ide értve az Eva. alanyát is, akire vonatkozóan az Eva tv. rendelkezik úgy, az Eva. alanya a számla adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából az áfa alannyal azonos megítélés alá esik. Amennyiben belföldi adóalany egy másik tagállambeli cég magyar adószámára állít ki számlát és a számlában áthárított általános forgalmi adó eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft , akkor  számla adatait jelenteni kell, mivel belföldi adóalanyok közötti ügylet valósul meg. 

 

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő