Az Áfatv. 127. § (1) bekezdés ba) pontja hatálybalépésétől (2008. január 1-je) a törvény akként rendelkezik, hogy termék a Közösségen belüli beszerzése esetében az adólevonási jog gyakorlatának tárgyi feltétele az, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla.

            Az Áfatv. szabályozása vonatkozik a Közösségen belüli beszerzést terhelő fizetendő adó utólagos módosulásához kapcsolódó levonható adó korrekciójára is.

            Ha a Közösségen belüli beszerzést terhelő fizetendő adó összege módosul, akkor ennek megfelelően korrigálni kell a levonható adót is, s ezt a korrekciót abban a bevallási időszakban kell elvégezni, amelyben a fizetendő adó módosulása elszámolandó.

            Amennyiben a Közösségen belüli beszerzés adóalapja utólagosan csökken(t) akkor a korábban bevallott adóalap és ehhez arányosan kapcsolódó adó csökkentését legkorábban akkor lehet elszámolni, amikor a módosító számla az adó fizetésére kötelezett adózó rendelkezésére áll(t), valamint ugyanezen bevallás keretében az eredetileg elszámolt levonható adó korrekcióját is ugyanilyen összegben kell elszámolni fizetendő adót növelő tételként. Ha a fizetendő adó elszámolását magában foglaló bevallásban annak összege teljes mértékben levonásba volt helyezhető, akkor későbbi bevallási időszakban fizetendő adó csökkentése és növelése ugyanolyan összeggel történik meg, ezáltal ténylegesen fizetendő, vagy visszajáró különbözet nem keletkezik. Ugyanez a helyzet áll elő, ha az adózónak eredetileg legalább a fizetendő adó csökkentésével egyező összegben levonható adó elszámolására volt lehetősége.

            Abban az esetben, ha a módosító számla az adó fizetésére kötelezett adózó rendelkezésére áll(t), az adófizetési kötelezettség keletkezésének magába foglaló bevallási időszakra vonatkozó bevallás benyújtását megelőzően, akkor az áfabevallásban csökkentett adóalap után kell(ett) a fizetendő adót megállapítani, s ezen összeg minősül(t) előzetesen felszámított adónak.

A közösségi beszerzést terhelő általános forgalmi adó levonásával összefüggésben elvi jelentőségű megállapításokat tartalmaz a Kúria Kfv.V.35.496/2013/12. számú ítélete.

A Kúria ítéletébe foglaltak szerint a Közösségen belüli beszerzést terhelő fizetendő adó és annak összege levonható adóként nem feltétlenül ugyanazon áfabevallásban számolható el. Az adó levonására csak akkor nyílik lehetősége az adózónak, ha az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját magában foglaló bevallás benyújtásáig kézhez veszi – szögezte le a Kúria.

A Kúria fenti ítéletében foglalt jogértelmezés 2008. január 1-jétől a mai napig folyamatosan irányadónak tekinthető.

JOGESET RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

·         Felperes az adóhatósági ellenőrzés során a 2010. júliusában történt Közösségen belüli beszerzéséhez kapcsolódóan kizárólag egy olasz cég által kiállított számla másolatával rendelkezett.

·         Felperes 2010. decemberében is végzett Közösségen belüli beszerzéseket ugyanezen olasz cégtől történt vásárlásokkal, amelyekről csak árukiadási bizonylattal, illetve szállítólevéllel rendelkezett.

·         Felperes a 2010. júliusi számlát szerepeltette a vizsgált időszaki könyvelésben, a decemberit azonban nem, ezeket az analitikájában és általános forgalmi adó (áfa) bevallásában sem tüntette fel.

·         A felperes az eredeti számlákat az olasz cégtől az ellenőrzés ideje alatt szerezte be.

Az elsőfokú bíróság döntése ellen az alperes adóhatóság felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Az alperes felülvizsgálati kérelmét a Kúria alaposnak minősítette.

A Kúria azt a jogértelmezést tartotta helyesnek, mely szerint a számlakibocsátás nem csupán a számla kiadását jelenti, hanem a címzettnek történő átadását, elküldését is. /2006/112/EK irányelv 220. cikk (továbbiakban: Irányelv)/.

A felperes téves jogértelmezést alakított ki. Álláspontjával ellentétben nem rendelkezett a számlával azáltal, hogy az olasz cég azt kiállította. A számla nem került ki az olasz cég birtokából, így azzal a felperes nem rendelkezett.

Az adólevonási jog gyakorlásához több együttes konjuktív feltétel megléte szükséges /Irányelv 178. cikk c) pont/. A megfelelően kiállított számla számlával történő rendelkezés mellett a helyes adatokat tartalmazó bevallás meglétét is előírja.

A Közösségen belüli beszerzés után tehát az adózó akkor élhet adólevonási jogával, ha már a bevallás benyújtásakor rendelkezésére áll az adó megállapításához szükséges, az Irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiállított számla. Ezen túl a bevallásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely a fizetendő adó, valamint az érvényesítendő adólevonás összegének megállapításához szükséges, beleértve az adó és a levonások alapjául szolgáló ügyletek összértékét, továbbá az adómentes ügyletek értékét is.

Az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a nemzeti eljárási és anyagi jogszabályok a közösségi joggal azonos tartalommal érvényesülnek a vizsgált ügyben.

·         az adólevonási jog tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a termék Közösségi beszerzése esetében a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla;

·         nem sérti az adósemlegesség elvét az, hogy a fizetendő adót – amely egyben előzetesen felszámított adó –  2010. július és december hónapban meg kell állapítani, meg kell fizetni (Áfatv. 63.§). A fizetendő adó levonására is lehetőség van az elévülési időn belül, és legkorábban abban az időszakban, amikor az adózó rendelkezésére állnak a hiteles bizonylatok.

 

·         nemzeti és közösségi jogi szabályok azonosan szabályoznak azzal, hogy a fizetendő adót az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napján kell megállapítani. E szabály alapján, ha a számlát a közösségi partner nem állítja ki, vagy adott esetben nem időben küldi meg, akkor ettől függetlenül a Közösségen belüli beszerzést az adóalanynak a teljesítés napját követő hónap 15-ével meg kell állapítania, bevallásában szerepeltetnie kell, el kell számolnia. A fizetendő adót az adózó azonban mindaddig nem helyezheti levonásba, amíg meg nem kapja a beszerzésről szóló eredeti hiteles bizonylatot közösségi partnerétől.

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő