Bonácz Zsolt cikke alapján

A 2013. évi CC. törvény 108.  i) pontja 2014. január 1-jétől módosította az áfatv. 176. § (2) bekezdés b) pontját.

A módosítás értelmében az egyszerűsített adattartalmú számlán kötelező feltüntetni az áfatv. 169 § n) pontjában foglalt „fordított adózás” kifejezést is, ha az adó fizetésére a termék vevője, a szolgáltatás igénybe vevője kötelezett.

Ha  a kibocsátó a „fordított adózás” kifejezést elmulasztja a számlán, akkor az Art. 172. § (1) bekezdés e) pontja alapján 500.000 Ft-ig terjedő összegben mulasztási bírsággal sújtható. A számlakibocsátó a jogsértést utólag korrigálhatja azzal, hogy számlázó programmal kiállított számla esetében a korrekció a „fordított adózás” megjelölést nem tartalmazó számla érvénytelenítésével, továbbá ezen megjelölést tartalmazó új számla kiállításával kell elvégezni.

Az adóhatóság akkor is mulasztási bírságot szabhat ki, ha a kibocsátó a számlára a „fordított adózás” kifejezést, vagy azzal azonos tartalmú kifejezést jogalap nélkül tüntet fel.

Néhány példa arra, amikor a normál adattartalmú vagy egyszerűsített adattartalmú számlán a „fordított adózást” fel kell tüntetni.

Áfatv. tárgyi hatálya alá nem eső szolgáltatások

Ha az áfatv.-nek a nyújtott szolgáltatása esetében irányadó rendelkezése alapján a teljesítés helye nem belföld, akkor a szolgáltatás nem adóztatható (tehát nem adómentes!)

Abban az esetben, ha a szolgáltatás teljesítési helye szerinti tagállamban vagy harmadik országban a szolgáltatást nyújtó belföldi adóalany nem kötelezett adófizetésre – mert erre a teljesítés helye szerinti tagállamban, harmadik országban nyilvántartásba vett igénybe vevőkötelezett- akkor a szolgáltatásnyújtásról magyar nyelven kiállított számlában a „fordított adózás” kifejezést szerepeltetni kell.

X Kft. adótanácsadással foglalkozik. A tevékenységét belföldi székhelyen folytatja, állandó telephelye nincs. Adótanácsadói tevékenységet nyújtott egy német cég részére, melynek Magyarországon nincs állandó telephelye és bejelentett székhelye.

X Kft. az áfatv értelmében Németországban teljesítette az adótanácsadói szolgáltatást, tehát a szolgáltatás nem esik az áfatv. tárgyi hatálya alá. Tekintettel arra, hogy a X Kft. nem rendelkezik Németországban, sem székhellyel, sem telephellyel, ezért a szolgáltatás nem adóalanyként adózza le. Németországban adófizetésre a német adóalany, a megrendelő kötelezett.

Nem belföldön teljesített szolgáltatások teljesítése valósul meg akkor is, ha a teljesítés helye nem az áfatv. 37. § (1) bekezdése szerinti fő szabály szerint külföld, hanem az áfatv. valamely speciális rendelkezései szerint. ( 34-35.§, 39-40. §, 42. §, 44-45. §)

Az Építő Kft. építőipari tevékenységét belföldi székhelyén folytatja, állandó telephellyel nem rendelkezik. Az Építő Kft. szerződést kötött egy osztrák céggel, hogy annak az Ausztriában lévő székhelyén villanyszerelési munkát végezzenek.  Az Építő Kft. nem rendelkezik állandó telephellyel Ausztriában, és nem is létesít a munka elvégzésének érdekében sem.  Meglévő ingatlanban végzett villanyszerelés ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak minősül, így a teljesítés helyét az áfatv. 39. § (1) bekezdésében foglalt sajátos szabály alapján az ingatlan fekvése határozza meg. A teljesítés helye folytán az építőipari tevékenység ne esik az áfatv. tárgyi hatálya alá.

Az Építő Kft. az áfatv. értelmében Ausztriában teljesítette építőipari szolgáltatását. Tekintettel arra, hogy az Építő Kft. nem rendelkezik állandó telephellyel Ausztriában, ezért az építőipari szolgáltatása után nem osztrák adóalanyként köteles adózni, hanem Ausztriában adófizetésre az osztrák adóalany megrendelő kötelezett.

Külföldi igénybe vevő részére nyújtott szolgáltatásnál a számla általában nem magyar nyelven kerül kibocsátásra. A számla idegen nyelven történő kiállításának az áfatv. 178. § (2) bekezdése alapján nincs akadálya azzal a korlátozással, hogy ezen jogszabályi rendelkezés szerinti számlát csak élő idegen nyelven lehet kiállítani. Idegen nyelven kiállított számla esetében a „fordított adózás” kifejezést is a számla kiállításának nyelvén kell feltüntetni.

Nagyon fontos, hogy olyan külföldön teljesített szolgáltatásoknál, amelyekkel összefüggésben a szolgáltatás nyújtóját a teljesítés helye szerinti tagállamban, harmadik országban adófizetési kötelezettség terheli az áfa tv. 158/A. §-a alapján, a számlázás során nem az áfatv. rendelkezései az irányadók, tehát a számla adattartalmát sem az áfatv. határozza meg.

Kiss Gábor háztartási gépek javításával foglalkozó egyéni vállalkozó, akinek Sopronban van a székhelye, telephellyel nem rendelkezik. Kiss Gábor egy osztrák településen lakó magánszemély megrendelésére hűtőgép szerelést végez.

Abban az esetben, ha a javítást ténylegesen az osztrák megrendelő ausztriai lakásán végezte el, akkor a teljesítés helye az áfatv. 43. § (1) bekezdése c) pontja alapján a javítás elvégzésének helye Ausztria. Ekkor a vállalkozó Ausztriában kötelezett áfa fizetésre, mivel a megrendelő nem adóalany, tehát adófizetésre nem lehet kötelezett a fordított adózás elve alapján.

Amennyiben a meghibásodott hűtőgépet az egyéni vállalkozó elszállítja soproni székhelyére és azt itt javítja meg, akkor az áfatv. 43 § (1) bekezdés c) pontja szerint a teljesítés helye belföld. Ebből adódóan az osztrák magánszemély megrendelő részére az áfatv. szabályai szerint kellett volna számlát kiállítani, amelyben 27% áfát kell felszámítani.

Amennyiben a vállalkozó egy osztrák cég hűtőgépét javítaná meg, akkor az áfatv. 37. § (1) bekezdésében foglalt szabály érvényesül, tehát a javítás elvégzésének helyétől függetlenül a teljesítés helye a megrendelő adóalany gazdasági letelepedésének helye. A teljesítés helye folytán a szolgáltatás nem esik az áfatv. tárgyi hatálya alá. Tekintettel arra, hogy a vállalkozó nem rendelkezik állandó telephellyel Ausztriában, ezért a javítási szolgáltatás után nem osztrák adóalanyként köteles adózni, hanem Ausztriában adófizetésre az osztrák adóalany megrendelő kötelezett.

Áfatv. tárgyi hatálya alá nem eső termékértékesítések

Az Áfatv. tárgyi hatálya alá a belföldön teljesített termékértékesítések esnek.

Ha az áfatv-nek a teljesített termékértékesítés esetében irányadó rendelkezése alapján a teljesítés helye nem belföld, akkor a szolgáltatás nem adóztatható (tehát nem adómentes !) .

Amennyiben a termékértékesítés teljesítési helye szerinti tagállamban vagy harmadik országban a szolgáltatást nyújtó belföldi adóalany nem kötelezett adófizetésre, mivel erre a teljesítés helye szerinti tagállamban, harmadik országban nyilvántartásba vett igénybe vevő kötelezett, akkor a szolgáltatásnyújtásról magyar nyelven kiállított számlában a „fordított adózás” kifejezést szerepeltetni kell.

Az áfatv. 32 §-a szerint fel-és összeszerelés tárgyául szolgáló termék értékesítése esetén a teljesítés helye a fel-és összeszerelés helye. Abban az esetben, ha a fel-és összeszerelés helye nem belföld, továbbá a belföldi eladó a fel-és összeszerelés helye szerinti tagállamban nem rendelkezik letelepedéssel, valamint a vevő ezen helyen nyilvántartásba vett adóalany, akkor az adó fizetésére a vevő kötelezett. Ekkor a termék értékesítője köteles feltüntetni a „fordított adózás” kifejezést.

áfatv. 89. §-a szerinti Közösségen belüli adómentes termékértékesítés, valamint az áfatv. 98. §-a szerinti Közösség területén kívülre történő termékértékesítés esetében fordított adózásról nem beszélhetünk. Egyrészt mindkét esetben a teljesítés helye belföld, másrészt a terméket beszerző adóalanynak a másik tagállamban, illetve harmadik országban nem a termékértékesítés jogcímén, hanem a termékbeszerzés, illetve termékimport jogcímén keletkezik adófizetési kötelezettsége. Ennek következtében nem kell a „fordított adózás” kifejezést szerepeltetni, hanem az áfatv. 169. § m) pontja szerint a számlán az áfatv. említett jogszabályi rendelkezését, vagy  2006/112/EK irányelv vonatkozó hivatkozását kell feltüntetni, vagy bármely más, de egyértelmű utalást arra, hogy a termékértékesítés mentes az adó alól.

Belföldi fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletek (Áfatv. 142. §)

Az áfatv. 142. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben az adót a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybe vevő belföldi adóalany fizeti, feltéve, hogy az ügyletben érintett mindkét fél belföldön nyilvántartásba vett áfa-adóalany, valamint áfa fizetésre kötelezett.

A számla kibocsátója a számlán köteles feltűntetni a „fordított adózás” kifejezést. Törvényi korlátozás hiányában belföldi adóalany más belföldi adóalany részére is kibocsáthat idegen nyelvű számlát.

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő