1. Az 58. § szerinti teljesítési időpont szabály módosulása

A jelenlegi szabályozás szerint az időszakos elszámolású – egyenes adózás hatálya alá tartozó- ügyletek esetében a teljesítés és így az adófizetési kötelezettség időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége.

A módosítás elfogadása esetén 2015. január 1-jei alkalmazási hatállyal ez annyiban változik, hogy ha a felek a szerződés alapján a termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el vagy termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja: érintett időszak utolsó napja lesz.

A korábbi teljesítési időpont szabály (1a) bekezdéssel csak a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítés, nyújtott szolgáltatás illetve a telekommunikációs szolgáltatás esetében lesz alkalmazandó.

A közszolgáltatási szerződés jellemzői a hatályos Ptk. alapján(6:256.§):

  • szolgáltató általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására, a felhasználó pedig díj fizetésére köteles.
  • szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli
  • a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni.

Közszolgáltatásról a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezik(1997. évi CLV. törvény 2.§ /h/ pontja), meghatározva azon tevékenységek körét is melyek ezen termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség körébe tartoznak(pl. hulladék begyűjtése, víziközmű- szolgáltatás, távhőszolgáltatás csak hogy a legismertebbeket kiemeljük).

Telekommunikációs szolgáltatás(Áfa törvény 259.§ 23.pont) teljesítésének az Áfa törvény alkalmazásában továbbra is a fizetés esedékességének időpontja minősül. Ezen szolgáltatás nyújtása során a hálózat felhasználásával teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében is ez az irányadó, ha ezekkel azonos időszakra vonatkozóan számolnak el(pl.: mobiltelefon igénybevételével megrendelt pakolási díj, autópálya-matrica). Adófizetési kötelezettség is az ellenérték megtérítésének esedékességekor keletkezik.

A fizetés esedékességéhez kötődő teljesítési időpont szabály 2015. január 1. napjától tehát csak a közszolgáltatási szerződések, illetve a telekommunikációs szerződések alapján történő, határozott időre történő elszámolás, illetve meghatározott időszakra történő megállapodás esetében alkalmazható.

A módosított 58.§ (1) bekezdésének rendelkezéseit két feltétel együttes megléte esetén kell alkalmazni:

  • teljes elszámolási időszak és
  • a fizetés esedékessége is 2014. december 31-ét követi.

Átmeneti szabály alkalmazását (kivéve a közszolgáltatási és telekommunikációs szerződéseket) az alábbi táblázat szemlélteti a legjobban:

Új szabály(időszak vége 2015.03.31.)

 

2. Teljesítési időpont meghatározás módosulásának hatása a felek közötti időszakos elszámolás esetén:

Az új szabályok szerint a hónap végi teljesítési időponthoz képest a díjak fizetése előlegnek minősül, amelyről előlegszámlát kell kibocsátani.

Főszabály szerint a teljesítés időpontjában keletkezik az adófizetési kötelezettség, amennyiben a törvény ettől eltérően nem rendelkezik: pénzforgalmi elszámolást választott adóalany esetében a teljesítés időpontja az időszak végére esik ugyan, de a számlakibocsátó adófizetési kötelezettsége ettől eltérően ilyen esetben akkor keletkezik, amikor a számla befogadója részben vagy egészben az ellenértéket megfizeti.

3.  Előleg kérdése

Az új szabályozás alapján az elszámolással érintett időszak utolsó napja előtt fizetett összegek előlegnek minősülnek.

A közszolgáltatási és telekommunikációs ügyletek esetében továbbra is az ellenérték megfizetésének esedékessége marad a teljesítés időpontja: minden egyes fizetési esedékesség, egy újabb teljesítési időpontot jelent és így az előleg fogalma ebben a körben nem értelmezhető, kizárt.

4. Időszakos ügyletekhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások megítélése

Közszolgáltatási szerződés alapján teljesített közüzemi szolgáltatások közvetítése esetében, amennyiben azok bérleti szolgáltatáshoz kapcsolódóan közvetítésre kerülnek a bérleti szolgáltatás járulékos szolgáltatásának minősülnek.

Ha a bérleti díj összege a közüzemi díjak összegében kerül meghatározásra, tehát nincs külön díj a dologhasználatért a bérleti jogviszony tekintetében elveszíti közüzemi szolgáltatás jellegét, és mint bérleti szolgáltatás ellenértékének a teljesítési időpontja szerint kerül meghatározásra.

A közvetített szolgáltatás esetében nem ugyanabban az időszakban kell a szolgáltatást továbbnyújtani és elszámolni a közvetítés során a felek között, mint amikor a bérbeadó azt a közműszolgáltatóval elszámolja. Ez az elszámolás annak a bérleti időszaknak a bérleti díjához kapcsolódóan történik, amelyben a felek megállapodtak.

5. A felek közötti elszámolási időszak végi teljesítési időponttól eltérő adófizetési kötelezettség keletkezési időpont

5.1.Közösségi ügyletek

Kizárólag a közösségi adómentes értékesítésekre és ezzel azonosan a közösségi beszerzésekre vonatkozóan, abban az esetben ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja az egy naptári hónapot, a teljesítés időpontjában keletkező adófizetési kötelezettségtől függetlenül teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján is. Ez azonban nem vonatkozik belföldi ügyletekre illetve a külföldre nyújtott szolgáltatásokra. Közösségi termékügyletek során nem a teljesítés időpontjában keletkezik az áfa fizetési kötelezettség. Ez a számla kibocsátásának napja vagy legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napon van.

Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén(Áfa törvény 60.§/4/bekezdése) az általános forgalmi adót a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hó 15-én kell megállapítani. Ha a számla kibocsátása ehhez képest korábban történik, akkor ez az irányadó időpont.

Másik tagállambeli vevő felé számlázás során az Áfa törvény 55-58.§ alapján meghatározott teljesítési időpontnak kell szerepelnie, a bevallásban és az összesítő nyilatkozatban azonban az előbb ismertetett időpontok egyikével kell figyelembe venni az adott ügyletet.

Amennyiben az ún. közösségi adómentes értékesítés, és az elszámolási időszak egy naptári hónapon túl nyúlik, időarányos részteljesítésként teljesítési időpont a naptári hónap utolsó napja is. Ez azonban csak a teljesítési időpontra vonatkozik, az adókötelezettség keletkezési időpont szabály nem változott.

5.2.Közösségi ügyletektől eltérő ügyletek

Ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik tartamában meghaladja a 12 hónapot, a teljesítés  időpontjában keletkező adófizetési kötelezettségtől függetlenül teljesítés történik, időarányos részteljesítésként:

a) naptári év utolsó napján is: amennyiben az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti(140.§ /a/ pontja alapján)

b) tizenkettedik hónap utolsó napján is: egyéb, az előző pont alá nem tartozó esetekben.

Minden 12. hónap utolsó napjával a felek között az addig teljesített értékesítésekről, szolgáltatásokról el kell számolni.

Fontos még megjegyezni, hogy részletfizetési konstrukciós ügyletekre a törvény(58.§ /4./ bekezdés) kizárja az 58.§ alkalmazhatóságát. A teljesítés időpontja ilyen esetekben a tényállásszerű megvalósuláshoz fűződik: a termékértékesítés már a birtokba adással teljesítettnek tekinthető, így az adófizetési kötelezettség a teljes ügylet vonatkozásában már ekkor bekövetkezik.

 

(dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna, Önadózó 2014/07-08.szám 11-15.o.)

 

 

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő