Sajátos számvitel szabályok alá tartozó gazdálkodók estében elszámolt amortizáció:

Az adott gazdálkodó szervezet könyvvezetési és beszámolás készítési kötelezettségének sajátosságait az Számviteli tv. felhatalmazása alapján külön kormányrendelet rögzíti. Eltérések: A mikrogazdálkodók estében megszabja, hogy milyen feltételek mellett történik a terv szerinti és a terven felüli leírás.

Magán nyugdíjpénztárak és az önkéntes pénztárak pl az amortizációs kulcsot kötelesek alkalmaznia leírásoknál.

Takarékbank: saját hatáskörben kialakíthatja és módosíthatja majd ezt mérvadó szabályként alkalmazni kell az egyes takarékszövetkezeteknek. – kormányrendelettel összhangban természetesen.

Az eszközölt változásokat a számviteli politikában a szakmai indoklással kell alátámasztani és a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását be kell mutatni.

 

Kiegészítő mellékletben szereplő adatok az amortizációhoz kapcsolódóan:

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni legalább mérlegtételek szerinti bontásban az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenést, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, a halmozott nyitóértékét….stb…

 

Bizonylatolás és nyilvántartások vezetése az amortizációval összefüggésben:

A tárgyi eszközöket és az imm. javakat egyedileg kell nyilvántartani és értékelni. Előfordulhat csoportos nyilvántartás is.

Az egyedi nyilvántartásnak legalább a következő adatokat kell tartalmazniuk:

 • eszköz megnevezése, azonosítási adatai, beszerezés, létesítés éve, gyártási száma
 • üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavételének időpontja
 • eszköz bruttó értéke
 • eszköz várható használati ideje
 • a terven felüli leírások elszámolásánál figyelembe vett tényezők, körülmények
 • Értékelés alkalmazásának helye, az elszámolt értékhelyesbítés összege
 • az eszközön végrehajtott értéknövelő beruházások
 • felújítások értéke
 • amennyiben az eszköz halasztott bevétel kapcsolódik, akkor az értékcsökkenés elszámolásával évente megszüntetendő összeg.
 • elismert számított értékcsökkenés és terven felüli értékcsökkenés
 • eszköz beszerzéséhez fejlesztési tartalék képzése

Csoportos nyilvántartásra az azonos időben szerzett és üzembe helyezett, rendeltetésszerűen használatba vett, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközök, immateriális eszközök esteében kerülhet sor.

 

Halasztott bevétel feloldása amortizációhoz kapcsolódóan:

A térítés nélküli ajándékként, hagyatékként kapott többletként fellelt tárgyi eszközök, imm. eszközök piaci értékét, a tárgyi eszközök, imm. javak bekerüléshez kapcsolódóan korábban keletkezett tartozások harmadik fél által ellentételezés nélkül elengedett összegét.

A Számviteli tv. nem követeli meg, de nem is zárja ki annak a  lehetőségét, hogy a támogatásból megvalósult beruházások, tárgyi eszközök, imm. javak esetében az elszámolt értékcsökkenésnek csak a támogatás eszköz értékével arányos mértékében meghatározott összegéhez igazodjon a halasztott bevétel feloldása, nem pedig az elszámolt értékcsökkenés teljes összegéhez.

 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló tv, által elismert amortizáció:

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. külön meghatározza, hogy a tárgyi eszközöknél és az imm. javak esetében milyen mértékben meghatározott amortizációt ismer el költségként, ráfordításként és amennyiben az elszámolt amortizáció attól eltér, akkor az adóalapot érintő módon kerül figyelembe vételre az alábbi szabályok szerint.

A tv. értelmében növeli az adóalapot a tárgyi eszközök és imm. eszközök számviteli politika alapján elszámolt terv szerinti értékcsökkenése és terven felüli leírása, valamint az ilyen eszközök kikerülésekor kivezetett könyv szerinti értéke.

A társasági adó alapját csökkenti a tárgyi eszközök a tv. szerint megállapított értékcsökkenése, a visszaírt terven felüli leírása valamint a könyvekből bármilyen címen kivezetett vagy átsorolt tárgyi eszköz és imm. eszköz esetében azok társasági adóról szóló tv. szerinti „számított nyilvántartási értéke”

 

Fejlesztési tartalékból megvalósított beruházások esetében a társasági adóról szóló törvény szerinti elismert amortizáció:

A tv. értelmében év végén a társasági adóalap számításakor az adózás előtti eredmény csökkenthető az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba fejlesztési tartalék képzése címén átvezetett, kimutatott összegével, legfeljebb a tárgyévi adózás előtti eredmény 50%-a, de maximum 500 millió forint erejéig. A fejlesztési tartalékot a képzés évét követő 4 éven belül fel kell használni a beruházásra. ( kizárólag a beruházási költségek felmerülése és elszámolása a lényeg)

A lekötés miatt negatívvá is válhat az eredménytartalék. Mivel a lekötött eredménytartalék képzése kihat az osztalékfizetésre, a tőkeemelés vagy a részvény visszavásárlást befolyásoló tőkekorlátra, ezért ehhez tulajdonosi döntésre van szükség.

Az imm. javak beszerzésére és előállítására szintén nem lehet felhasználni a fejlesztési tartalékot. Ha a fejlesztési tartalék felhasználására nem az adóévi beruházás összegének megfelelően kerül sor, vagy nem a beruházási célra fordították annak összegét, vagy a lekötés évét követő négy adóévben nem használták fel annak összegét, akkor a feloldást követő 30 napon belül ill. a negyedik adóévet követő adóév első hónapjának utolsó napjáig meg kell fizetni az adót késedelmi pótlékkal növelten.

Immateriális eszközök esetében is létezik a társasági adóról szóló tv.-ben előírt olyan adóalapkedvezmény, amely hasonlóan érvényesíthető, mint a tárgyi eszközök beszerzését, létesítését szolgáló beruházások estében a fejlesztési tartalék képzésével összefüggő kedvezmény.

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő