Gyakori példán keresztül bemutatva a használtcikk-kereskedelemre vonatkozó áfa törvénybeli szabályokat, és segítségnyújtás az áfabevalláshoz.

1. példa

Használtcikk-keresekedő egy használt VW Passatot vásárol itthon magyar magánszemélytől, és itthon értékesíti.

  • értékesítés: 800.000 Ft
  • beszerzés: 500.000 Ft
  • árrés: 300.000 Ft
  • Áfa: 63.780 Ft

Kédések:  Milyen tájékoztatást kell a számlára írni?

Helyes-e, hogy a beszerzés után áfát sehol sem tüntetek fel, mivel áfát nem  tartalmaz?

Az értékesítés utáni áfát a 09. sor valamint az 50. sor tartalmazza?

Ha a használtcikk-kereskedő  (a továbbiakban: h-k) továbbértékesítési céllal szerez be egy használt ingóságot, a h-k viszonteladónak minősül. A gépjárművet egy belföldi magánszemélytől szerzi be, ami kijavítás vagy rendbehozatal utáni állapotban eredeti rendeltetésének megfelelően használható., így megfelel a használt igóság fogalmának (Áfa tv. 213. § (1) bekezdés a) pontja). Tehát megfelel az Áfa tv XVI. fejezetében található, viszonteladókra vonatkozó speciális szabályok alkalmazásának három legfontosabb feltétele teljesüléséval (mind a h-k, mind az a személy akitől a VW Passatot beszerzi, mind az ügylet tárgya megfelel a törvényi előírásoknak).

A h-k-nek a VW értékesítésekor alkalmaznia kell a viszonteladókra vonatkozó speciális szabályokat – különbözet szerinti adózás, vagy árrés adózás -.

Az értékesítést az Áfabevallás 09, ill. 50. sorában kell, hogy szerepeltesse. A kiállított számlában az Áfa tv. 222 § (1) bekezdés b) pontja ill.  169. § k) pontja alapján áthárított adó nem tüntethető fel, és a számlára az Áfa tv. 169. q) pontja alapján a „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” kifejezést kell rávezetni.

 

2. példa

Haszáltcikk-keredkedő egy használt VW Passatot vásárol –EU tagállami gazdálkodó szervezettől.

Megítélés attól függ, hogy a h-k partnere, azaz az EU-s gazdálkodó szervezet megfelel-e az Áfa tv. 216. §-ában szereplő személykategóriák valamelyikének vagy sem. Ha az EU-s gazdálkodó szintén viszonteladó, úgy a VW Passat megvásárlása áfaszempontból ugyanúgy alakul, mintha a termék beszerzése Magyaroszágon történt volna.

2.A/ Ha a VW Passat beszerzése kapcsán Közösségen belüli termékbeszerzés nem valósul meg (2. § (1) bekezdés b) pont, ezen a jogcímen), semmilyen adókötelezettsége (sem áfabefizetési, sem bevallási) nem keletkezik.

A h-k-nek függetlenül attól, hogy a VW Passatot Magyarországra, vagy más tagállamba, pl. Portugáliába értékesíti, a viszonteladókra vonatkozó különös szabályok szerint kell, hogy eljárjon. A számlában adómértéket, ill. áthárított adót nem tüntethet fel, az értékesítést pedig az áfabevallás 09. ill. 50. sorában kell feltüntetnie.

Az egyedi nyilvántartáson alapuló módszer alkalmazása esetén tehát 500.000 forintos beszerzési ár és 800.000 forintos értékesítési ár mellett, a fizetendő áfát az árrésből (300.000 forint) 27%.os adómérték alkalmazásával visszafelé számolva (21,26%) állapíthatjuk meg. A fizetendő áfa tehát ebben az esetben is 63.780 forint lesz.

 

2.B/ Ha az EU-s gazdálkodónk nem felel meg az Áfa tv. 216. §-ának, mert pl. egy általános szabályok szerint adózó adóalany, a szükséges személyi feltételek hiányában a h-k a viszonteladókra vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatja.

Közösségen belüli termékbeszerzés címen adóbefizetési kötelezettsége keletkezik, a VW Passatért fizetett teljes ellenérték után. A beszerzés után fizetett áfát az Áfabevallás 14. sorában kell szerepeltetnie, míg az ezzel párhuzamosan keletkező levonható adóját az Áfabevallás 69. sorában tüntetheti fel. A Közösségen belüli termékbeszerzést az összesítő nyilatkozat, azaz az A60-as összeítő nyilatkozat 2. lapján is fel kell tüntetnie.

A közösségen belüli termékbeszerzést követő értékesítéskor a h-k a viszonteladókra vonatkozó különös szabályokat nem alkalmazhatja.

Ha tehát az általános szabályok szerint adózó EU-s gazdálkodótól történt beszerzést követően a h-k a VW Passatot belföldön értékesíti, az általános szabályoknak megfelelően, a gépkocsiért kapott teljes ellenérték adóalapot fog képezni az Áfa tv. 65. §-a alapján és az értékasítés kapcsán erre az adóalapra lesz köteles a h-k a 27%-os adómértéket felszámítani. A számla kiállításakor ebben az esetben is az általános szabályok alapján kell eljárni, mind az adómértéket, mind az áthárított áfát fel kell tüntetni. Az Áfabevallásban a 07. sorban kell feltüntetni.

 

3. példa

Mint viszonteladó bejelentette, hogy nem kíván élni a különbözet szerinti adózás szabályaival.

Ha h-k az adóhatósághoz tett előzetes bejelentése alapján lemond a viszonteladókra vonatkjozó különös szabályok alkalmazásáról úg. mind a VW Passat beszerzése, mind annak értékesítése során az általános szabályokat kell alkalmazni.

Magánszemélytől történő beszerzés esetében a (ha a magánszemély nem adóalany) a beszerzéshez áfa nem fog kapcsolódni, így annak kapcsán áfafizetési kötelezettség nem merül fel. (Komoly jelentősége van, hogy a szóban forgó VW Passat személygépkocsinak minősül-e (vtsz. 8703), avagy nem. 

 

3/I/A Amennyiben személygépkocsinak minősül az áfa rendszerében, azaz a 8703-as vámtarifaszám alá tartozik, úgy az értékesítéskor az Áfa tv. 87. § c) pontja lesz alkalmazandó.

Ez azt jelenti, hogy a szóban forgó VW Passat szgk. (vtsz. 8703) és annak beszerzése nem adóalany magánszemélytől történik, úgy a h-k-nek az értékestés kapcsán, figyelemmel az Áfa tv. 87. § c) pontjára nem keletkezik adófizetési kötelezettsége.  Az általános szabályok szerint adózó h-k az Áfabevallás 08. sorában köteles feltüntetni (nem a 09. sorban).

A VW Passat értékesítéséhez kapcsolódó alkatrész-beszerzések előzetesen felszámított áfatartalmának levonhatóságával kapcsolatosan az adólevonásra vonatkozó alapvető szabályból kell kiindulni.

 

3/I/B  Amennyiben a szóban forgó VW Passat nem minősül szgk-nak, úgy a h-k az értékesítéskor az általános szabályok szerint eljárva (adómentességi szabály hiányában) 27%-os áfát köteles felszámítani és a számlán feltüntetni. Az Áfabevallás 07. sorában kell, hogy feltüntetésre kerüljön.

A belföldön beszerzett alkatrészek előzetesen felszámított áfáját az Áfabevallás 66. sorában tüntetheti fel a h-k.

 

3/II.    Ha a fenti autót az EU-n belül értékesíti egy másik gazdálkodó szervezetnek, tekintettel arra, hogy a h-k lemondott a viszonteladókra vonatkozó különös szabályok alkalmazásáról, már alkalmazhatók lesznek a Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó szabályok. Az Áfa tv. 89. §-a alapján pedig mentes az áfa alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy - bármelyikük javára – más végzi .

Ha a közösség valamely más tagállamába értékesíti, és az autó átkerül a másik atgállamba, az értékesítés adómentes lesz. A számlán áthárított adó ilyen esetben nem tüntethető fel, és jelezni kell rajta az adómentesség okát, például az Áfa tv. 89. § -ára történő hivatkozással. (Áta tv. 169. § m) pont).Áfabevallás 02. sorában, ill. az A60-as összesítő nyilatkozat 01. lapján kell feltüntetni.

 

4. Roncs (nem javítható) –autó forgalmazása vonatkozásában mi a bevallási szempontból helyes eljárás ?

Viszonteladókra vonatkozó speciális szabályok között találjuk az ügylet tárgyára vonatkozó előírásokat. Ahhoz. hogy a h-k alkalmazni tudja termékértékesítéskor a spec. szabályokat, az adott terméknek használt ingóságnak kell minősülnie.  (definíció az Áfa tv. 213. § (1) bekezdés a) pontja alapján) A definícióból következik, hogy az adott terméknek a kijavítása/rendbehozatala után eredeti rendeltetésének megfelelően használhatónak kell lennie. Tehát a spec szab. alkalmazása használhatatlanná vált roncsok esetében kizárt.

A roncsok forgalmazása során a h-k-nek az általános szabályok szerint kell eljárnia beszerzéskor és értékesítéskor egyaránt.

a) Amennyiben a roncs beszerzésére a Közösség valamely más tagállamából, adóalanytól kerül sor, úgy a h-k-nek Közösségen belüli termékbeszerzés címen adófizetési kötelezettsége keletkezik a roncsért fizetett teljes ellenérték után (Áfa tv. 19. §).

Áfabevallás 14. sorában – fizetendő áfa, 69. sorában – levonható adó kerüljön feltüntetésre, és az A60-as összesítő nyilatkozat 2. lapján is szerepeljen.

 

b) A roncs belföldi értékesítése esetében az ált. szab-nak megfelelően a roncsért kapott teljes ellenérték adóalapot fog képezni az Áfa tv. 65. §-a alapján, és erre az adóalapra kell a 27%-os adómértéket felszámítani. A számla kiállításakor az ált szab. alapján kell eljárni, mind az adómértéket, mind az áthárított áfa összegét fel kell tüntetni a számlában. Áfabevallásban az értékesítést a 07. sorban kell feltüntetni (ált. szab. szerint).

(De: Amennyiben a roncs az Áfa tv. 6. számú mellékleté nek megfelelő valamely vámtarifaszám szerinti hulladéknak minősül, úgy az értékesítés kapcsán szóba jöhet az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fordított adózás alkalmazása ia.)

Amennyiben a Közösség valamely más tagállamába egy másik adóalanynak történik a roncs értékesítése, úgy a h-k-nek az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (Áfa tv. 89. §). A roncs értékesítése adómentes lesz.

A számlán áthárított adó nem tüntethető fel, és a számlán jeleznie kell az adómentesség okát. (pl. Áfa tv. 89. §-ára történő hivatkozás) Áfabevallás 02. sorában, ill. az A60-as nyilatkozat 01. lapján fel ekll tüntetni az értékesítést.

 

 

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő