Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012-től megváltozott szabályai miatt sokan a kilépés mellett döntöttek. Számukra áttekintjük az átmenet szabályait.

A megszűnés oka

Az evaalanyiság a törvény 3. § (1) bekezdése szerint több ok miatt is megszűnhet. Ebből csak az egyik ok az, amikor valaki bejelenti, hogy adókötelezettségét nem az evatörvény rendelkezései szerint szeretné teljesíteni a következő naptári évben. Ebben az esetben a naptári év utolsó napján megszűnik az evaalanyiság.

Megszűnhet továbbá, ha a változás bekövetkezésének napját megelőző nappal a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságra előírt bármely feltételnek. További esetek, amikor az adóalanyiság megszűnik:

 • az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal
 • a kapott előlegről kibocsájtott utolsó bizonylat kibocsájtásának napját megelőző nappal, ha a naptári évben összesen 30 millió forintot meghaladó előlegről bocsájtott ki bizonylatot
 • az adóhatóság határozata jogerőre emelkedésének napjával, ha terhére az adóhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettségét elmulasztott, vagy az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírságot szabott ki
 • a magánszemély adóalany egyéni vállalkozói jogállása megszűnésének napjával
 • a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, egyébként a megszűnés napjával
 • a részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, egyéni cégben 50%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szereznek olyan magánszemély, akivel a naptári évben korábban nem állt tagi jogviszonyban; az öröklés esetére e rendelkezést nem kell alkalmazni
 • a változás bekövetkeztének napját megelőző nappal, ha az egyéni cég tagjának korlátlan mögöttes felelőssége korlátolttá válik.

Ezeket azért érdemes tudni, mert előfordulhat olyan eset, amikor év közben szeretnék. Önszántunkból erre nincs lehetőség, de ha a felsorolt feltételek valamelyikének nem felelünk meg, akkor kizárnak és elértük céljainkat.

Az adóalanyiság megszűnésének adóévét követő 4 adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.

Aki bevételi nyilvántartást vezetett 

Az eva hatálya alól történő kilépést követően az egyéni vállalkozók az eva hatálya alól a személyi jövedelemadó hatálya alá kerülnek, még a társaságok (bt., kkt.) a társasági adó és a Számviteli törvény hatálya alá.

Közös szabály, hogy a megszűnés évében az összes bevételt növeli az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsájtott bizonylat alapján még nem szerzett meg. A bevétel megszerzésének időpontja a bizonylat kiállításának napját követő 30. nap, ha az adóalany a bevételt eddig nem szerezte meg, vagyis ezeket a tételeket az evaalanyiság megszűnésének évében kell leadózni.

Az egyéni vállalkozók esetében az adóalanyiság megszűnésének adóévében az összes bevételt növeli (azaz le kell adózni) az az összeg, amelyet a meglévő készletekkel kapcsolatban megállapított.

Nem kell ezt alkalmazni akkor, ha bejelentettük, hogy a következő adóévre átalányadózásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazzuk. Ilyenkor a meglévő készletekkel kapcsolatban megállapított bevétel a vállalkozó jövedelem szerinti adózásra való áttérés adóévében a vállalkozói bevétel részét képezi.

Az eva ideje alatt bevételi nyilvántartást vezető bt.-k és kkt.-k a Számviteli Törvény hatálya alá kerülnek. Ennek megfelelően alkalmazni kell a Számviteli Törvény 2/A. § (4) bekezdését. A társaságoknak valamint a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégnek tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe a különböző vagyonelemeket megbízható és valós értéken kell feltüntetni:

 • az eszközöket piaci értéken
 • a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő értéken
 • a céltartalékokat a számított értéken a törvény előírásának megfelelő összegben
 • a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni.

A nyitó mérlegben felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.

A nyitó mérleget nem terheli közzétételi kötelezettség, elkészítésének határidejére a törvény nem ad konkrét időpontot.

A Számviteli Törvény szerint az evamegszűnés miatt visszakerült vállalkozásokat úgy kell tekinteni, mint a jogelőd nélkül alapított vállalkozót, és az idevonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Aki eddig is a Számviteli Törvény hatálya alá tartozott

Azoknak a vállalkozásoknak, akik eddig is a Számviteli Törvény alá tartoztak, a váltás semmilyen gondot nem jelent, azzal a kivétellel, hogy az áfaösszegeket kifizetendő és levonható áfaszámlákra könyvelik, így a bevételükben és a beszerzéseik értékében már csak a nettó értékek jelennek meg. Az eredmény-kimutatás adófizetési kötelezettség sorában eddig az evakötelezettségüket tüntették fel, míg ezután a társasági adó kötelezettséget fogják.

Társasági adó előleg

Az evából kilépő társaságoknak újdonság, hogy már 2012-re is társasági adóelőleget kell fizetni. A korábbi évek társasági adóbevallásának hiányában ennek az a módja, hogy be kell adni egy bevallást, és negyedévente meg is kell fizetni az előleget.

A bevallás határideje az evából kilépést követő 60. nap, így ha az év végi fordulónaphoz viszonyítunk, akkor február 29.

Az előlegbevallás időszaka addig tart, amíg az első társasági adóbevallás el nem érkezik, hiszen onnan már a bevallásban kell előremutatóan az előleget bevallani. Az első ilyen bevallást 2013. május 31-ig kell beadni, azaz a 2012 négy negyedévén kívül még a 2013 első 2 negyedévére is kell előlegbevallást teljesíteni. 

Az előlegbevallás száma a 1243TAO. A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg összege

 • az evaalanyiság megszűnésnek adóévében elszámolt összes bevétel 1%-a, ha az adóév időtartama 12 hónap volt, 
 • az evaalanyiság megszűnésének adóévben elszámolt összes bevételének a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1%-a minden más esetben.

Az előlegek befizetésének határideje nem ugyanaz, mint a többi vállalkozás tao előlege. Az evából kilépők 1243TAO bevalláson bevallott előlegeit a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megfizetni.

Ez azt is jelenti, hogy a 2011-es eva alap 4%-a a 2012-re előírt előleg. Vannak vállalkozások, akiknek ez lényegesen magasabb összeg lesz, mint a tényleges kötelezettségük.

A befizetett előleg és a tényleges adó közötti különbséget természetesen a bevallással együtt 2013. május 31-től visszaigényelhetik. Aki nem akar ilyen sokáig várni, annak lehetősége van a bevallott előleg mérséklését kérni. Az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig benyújtott kérelemben lehet kérni. Az adóelőleg-mérséklési kérelmet adatokkal, számításokkal kell alátámasztani annak érdekében, hogy az előleg csökkentésének indokoltsága bizonyított legyen. A kérelem formája egy kötetlen levél. A kérelmet a befizetési határidő előtt kell beadni.

Abban az esetben, ha a kérelemben szereplő várható adatok alultervezettek voltak, adóhiányunk keletkezik. Az adóhatóság mulasztási bírsággal szankcionálja az alaptalan adóelőleg-mérséklési kérelmet. A törvény szerint az adózó 20%-ig terjedő mértékű bírságot fizet.

Ami az eva után változik

Az az adónem, amire alapvetően más szabályok vonatkoznak az evásokra, mint a többiekre az a szakképzési hozzájárulás.

Az egyszerűsített vállalkozói adóalany szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett:

 • az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott minden magánszemély után,
 • a foglalkoztatás időszakának minden megkezdett hónapjára

A szakképzési hozzájárulás mértéke 2012-ben magánszemélyenként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5%-a lenne. 

A kötelezettséget az evásoknál munkaviszonyhoz köti, tehát nem kell fizetni a személyesen közreműködő tag után még akkor sem, ha a társaság a kettős könyvvitel hatálya alá tartozik. Azok után is fizetni kell ezt az összeget az evás időszak alatt, akik egyáltalán nem részesülnek fizetésben, mert például fizetés nélküli szabadságon vannak, vagy a gyesen lévő munkavállaló után is.

Amikor kiléptünk az evából, akkor már nem kell ezt a szabályt követni. A szakképzési hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adóval egyező, azaz már nem jogviszonyfüggő, hanem jövedelemfüggő. Fizetni kell a személyesen közreműködő tag esetében is, viszont nem kell fizetni a jövedelemben nem részesülő „gyeses” alkalmazott után.

A bevallási rend is megváltozik. A korábbi negyedéves bevallást havi bevallás váltja fel, először február 12-ig az 1212-es nyomtatványon.

Megváltozik az adószám

A megszűnéssel kapcsolatban megváltozik a cég adószáma, így a két kötőjel közötti részben 2-es vagy 1-es szerepel. Ez attól függ, hogy a cég áfaalany vagy alanyi mentességet választott. Fontos, hogy azokon a dokumentumokon, melyeken az adószám szerepel, 2012-től az új adószámot kell alkalmaznunk. A helyes szám feltüntetése azért is fontos, mert a számlabefogadónak az áfa bevallásban fel kell tüntetni az evaalanyoktól befogadott számlák alap- és áfaösszegét. Ha pedig a cég azóta kilépett, ez az adat helytelen lesz.

 

Forrás: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna (2012): „Az evából kilépett vállalkozások feladatai”, Önadózó (Adózók lapja), 3. évfolyam, 30-32. oldal

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő