Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a SZÁMADÓ CONSULTING Kft.. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást adjon az Adatkezelő honlapján (www.joado.hu) gyűjtött és a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezeléséről.

1.     Fogalmak

1.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

1.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –

meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

 

SZÁMADÓ CONSULTING Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Révay utca 6. fszt. 7.

Adószám: 14730085-2-42

Telefonszám: (52) 532-517

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviseli: dr. Számadó Krisztina ügyvezető

 

1.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

1.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

 1.4.a) Dotroll Kft (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Adószám: 13962982-2-42)

 

1.5 Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapját látogatja és ennek keretében megadja az alábbi II. pontban felsorolt adatát.

 

1.6 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

  

2.     A kezelt Személyes adatok köre

 

2.1 A Felhasználó az Adatkezelő honlapján elérhető üzenetküldő űrlap elküldésével a Felhasználó árajánlatot kérhet, szolgáltatásokról érdeklődhet. Az üzenetküldő űrlap kitöltéséhez a Felhasználónak a következő Személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail cím. 

2.2 Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét is.

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie alkalmazását a Felhasználó a honlapra történő belépéskor letilthatja vagy ha azt elfogadta később törölheti a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa.

 

3. Az Adatkezelés célja, jogalapja

 

3.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:

3.1.     a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

3.1.     b) a felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

3.1.     c) árajánlat elküldése

  

Ha az Adatkezelő az itt megjelölt céltól eltérő célból kíván adatkezelést végezni, arról előre tájékoztatja a Felhasználót.

3.2 Az Adatkezelő a Felhasználó által a honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Felhasználó külön hozzájárulásával rögzíti.

3.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok más harmadik személynek történő kiadása a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

4.    4. Az Adatkezelés elvei, módja

4.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.2 A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 

5.     5. Az Adatkezelés időtartama

5.1. A Felhasználó által elküldött jelentkezési űrlap szerinti Személyes adatokat az Adatkezelő:

5.2   Sikeres együttműködés esetén – az Adatkezelőre érvényes jogszabályi előírások miatt – a Személyes adatokat tartalmazó üzeneteket az Adatkezelő a keletkezésüktől számított 3 évig kezeli, majd ennek leteltét követően azokat törli. 

5.3   Együttműködés hiányában az űrlapbejegyzéseket az Adatkezelő 1 év elteltével törli

 

6.     6. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

6.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött levélben, illetve e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

6.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

6.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

 

A törlés megtagadható

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

6.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 

7. Adatfeldolgozás

7.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

7.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelő és közte fennálló jogviszony korlátai között, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

7.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

8.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet  fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Debrecen, 2018. május 25.

SZÁMADÓ CONSULTING Kft.